ERASMUS +

 

Projekt pn. „Upcycling – a project from bottom to top”
współfinansowany
w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Program: Erasmus + Edukacja szkolna

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Projekty Współpracy Szkół (KA229)

Realizacja projektu:  9 kwiecień 2020 r. –  9 październik 2022 r.

Wartość projektu: 32 554,00 EUR

Wkład Funduszy Europejskich:  32 554,00 EUR

Umowa na realizację dwuletniego międzynarodowego projektu ,,Upcycling – a project from bottom to top” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ została podpisana.

Na działania projektowe Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu pozyskała kwotę 32 tysiące 554 EURO. Partnerami zagranicznymi projektu są szkoły z Turcji, Hiszpanii, Chorwacji, Grecji i Portugalii. Przewiduje się, że w projekcie bezpośrednio weźmie udział łącznie około 115 uczniów i 60 nauczycieli.

W ramach wymiany dobrych praktyk, uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie, zgłębiać będą zagadnienia recyclingu oraz uczyć się upcyclingu czyli tworzenia nowych rzeczy z wykorzystanych już wcześniej materiałów.

W czasie trwania pandemii współpraca ze szkołami partnerskimi będzie odbywała się głównie za pośrednictwem platformy eTwinning, tj. platformy współpracy społeczności szkół w Europie. W późniejszym okresie zaplanowane zostały tygodniowe spotkania we wszystkich szkołach partnerskich. Wezmą w nich udział najbardziej aktywni w projekcie uczniowie klas VI – VIII.

Szczegółowe informacje i realizacja projektu:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu: klik

 

ZDALNA SZKOŁA +

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Realizacja projektu:  25 maj 2020 r. – 25 listopad 2020 r

Wartość projektu: 55 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  55 000,00 zł

 

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć
edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów.
Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować
podstawy programowe.

Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Szczegółowe informacje i realizacja projektu w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu: klik
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu: klik

 

Zdalna szkoła

 

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego
finansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Realizacja projektu:  9 kwiecień 2020 r. –  9 październik 2022 r.

Wartość projektu: 70 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  70 000,00 zł

 

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

 

Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Szczegółowe informacje i realizacja projektu w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu: klik
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu: klik

 

Równi na starcie - bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans - projekt zakończony

 

Projekt pn. „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

Głównym celem projektu pn. „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans” jest realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wsparcie najmłodszych roczników. W ramach projektu realizowane będą również dodatkowe zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, m.in. korygujące wady postawy jak również i te, które rozwijają zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponadto projekt obejmuje doposażenie szkół w sprzęt, niezbędny do realizacji wymienionych zajęć.

Całkowita wartość realizowanego projektu wyniesie 475 943,75 zł.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, deklaracja)

 

Szczegółowe informacje i realizacja projektu w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu: klik
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu: klik

 

Uniwersytey NIEpotworny - projekt zakończony

 

Projekt pn. „Uniwersytet NIEpotworny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

Cel główny projektu: poprawa efektywności kształcenia uczniów z obu gimnazjów w gminie Bieruń przez wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych oraz stwarzanie możliwości dostępu do poszerzania wiedzy poza godzinami lekcyjnymi.

Cele szczegółowe projektu:
– podnoszenie świadomości edukacyjnej uczniów i ich rodzin,
– stworzenie ciekawych dodatkowych zajęć edukacyjnych, które celowo wyeliminują zjawisko sięgania po różnego rodzaju używki i samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych,
– stworzenie zajęć mających na celu opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce,
– zorganizowanie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój własny uczestnika projektu, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych,
– praca z uczniem młodszym w celu usystematyzowania zdobywanej wiedzy, nabywania umiejętności efektywnego uczenia się, rozumienia pojęć, analizy i syntezy nauczanych treści,
– opieka nad uczniem niepełnosprawnym, która pomoże w rozwoju funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz zdolności myślenia pojęciowego oraz wnioskowania przyczynowo-skutkowego w procesie kształcenia,
– uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły, co pozwoli na zwiększenie jakości oferowanych zajęć, a tym samym zachęci uczniów do poszerzenia swojej wiedzy, zainteresowań i rozwijania swoich umiejętności,
– wzrost samooceny uczniów.

Całkowita wartość realizowanego projektu wyniesie 404 877,34 zł.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, deklaracja)

 

 

 

 

Projekt zakończony

Kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2014r. do 30.06.2015r.

Celem szczegółowym projektu jest:

 • Poprawa wyników nauczania 232 uczniów z bieruńskich szkół podstawowych poprzez organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki,
 • Zniwelowanie dysfunkcji rozwojowych 65 uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia poprzez organizację zajęć
  kompensacyjno – korekcyjnych,
 • Wzrost sprawności fizycznej, przeciwdziałanie otyłości oraz korekcja wad postawy 149 uczniów poprzez organizację zajęć ruchowych i gimnastyki korekcyjnej,
 • Rozwój kompetencji kluczowych (matematyczno – przyrodniczych, językowych i ekspresji kulturalnej).

W ramach realizacji projektu odbywać się będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 

 1. DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Uczniowie będą wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu języka polskiego, angielskiego i matematyki, kształtowali pozytywną motywację do nauki, rozwijali umiejętność planowania i organizowania pracy własnej co z kolei przyczyni się do uzyskania przez nich lepszych wyników w nauce.
 2. SPECJALISTYCZNE Głównym zadaniem zajęć będzie wyrównywanie deficytów rozwojowych i likwidowanie wszelkich zaburzeń komunikacji językowej – praca terapeutyczna ukierunkowana na słuch fonemowy, pamięć, koncentrację uwagi, koordynację ruchową i percepcję wzrokowo – słuchową.
 3. RUCHOWE, KORYGUJĄCE WADY POSTAWY I OTYŁOŚCI Zajęcia będą korygowały wady postawy i wyrabiały prawidłowe nawyki żywieniowe. Odbywać się będą w sali gimnastycznej i na basenie.
 4. ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH Zaplanowane zajęcia poszerzają wiedzę uczniów z zakresu języka polskiego, angielskiego, francuskiego, matematyki i przyrody. Na zajęciach wykorzystywane będą techniki ICT. Zakres materiału edukacyjnego będzie wykraczał poza podstawę programową. Dzięki temu dzieci lepiej zostaną przygotowane do konkursów przedmiotowych i osiągną wyższe wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty. Zarówno nauka języka angielskiego jak i francuskiego jest kontynuacją wcześniejszego etapu kształcenia – przedszkola.
 5. UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH: INICJATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA Zajęcia muzyczno – ruchowe będą rozwijały talenty wokalne i taneczne uczniów. Uczniowie, oprócz rozwijania swoich talentów, nauczą się współpracy w grupie i odpowiedzialności. Efektem końcowym pracy będą występy publiczne, które pozytywnie wpłyną na podniesienie samooceny uczniów.Zajęcia plastyczne będą uczyły umiejętności wyrażania własnych emocji w działaniach manualnych. Uczniowie zapoznają się z lokalnymi, narodowymi i europejskimi dziełami sztuki ich twórcami, poznają podstawowe funkcje programów graficznych, Będą dokumentowali ważniejsze wydarzenia z życia szkoły – zajęcia, które zaprezentują w formie wystawy.Gry zespołowe przyczynią się do podniesienia sprawności ruchowej, rozwoju kompetencji społecznych – tolerancji, współpracy i zdrowej rywalizacji. Efektem końcowym pracy będzie udział w zawodach sportowych, co wpłynie korzystnie na ich samoocenę, nauczy jak radzić sobie z porażkami i jak odnosić sukcesy.Zajęcia teatralne będą rozwijały umiejętność ekspresji twórczej. Uczniowie nauczą się poprawnej dykcji i gry aktorskiej. Efektem końcowym będą przygotowanie autorskie przedstawienia, osadzone w realiach szkolnych. Dzieci samodzielnie przygotują do nich scenografię, rekwizyty i kostiumy.