DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 122 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018r., poz.1267 ze zm.),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika przysługuje:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a) W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

3) Kwoty dofinansowania określone w pkt. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie (wzór zawiadomienia) Bieruńskiego Centrum Usług, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie  3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wniosek należy złożyć w Bieruńskim Centrum Usług, ul. Chemików 39, 43-150 Bieruń wg załączonego wzoru (wzór wniosku).

Do wniosku pracodawca musi dołączyć m.in.:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
  • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza pomocy de minimis) Uwaga: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
  • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

  • Zgodnie z art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z  2020, poz. 374 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację zachowuje prawo do tej refundacji.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z WFOŚIGW

INFORMACJA dotycząca realizacji zadania ,,Zielona Pracownia 2020”

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu została laureatem konkursów „Zielona pracownia projekt 2020” i „Zielona pracownia 2020” organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na zadanie polegające na stworzeniu nowoczesnej ekopracowni „Fotosynteza” pozyskano łączne dofinansowanie w wysokości 37 500,00 zł.

W wyremontowanej pracowni pojawią się m.in. nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny i mikroskopy cyfrowe.

 

Całkowity koszt zadania 37 500,00 zł

Dofinansowanie 30 000,00 zł + 7 500,00 zł nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach konkursu Zielona pracownia projekt 2020

_______________________________________________________________________

INFORMACJA dotycząca realizacji zadania ,,Zielona Pracownia 2019”

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu została laureatem konkursów „Zielona pracownia projekt 2019” i „Zielona pracownia 2019” organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na zadanie polegające na stworzeniu nowoczesnej ekopracowni „Zielona łąka” pozyskano łączne dofinansowanie w wysokości 37 500,00 zł.

W wyremontowanej pracowni pojawią się m.in. nowoczesne meble, krzesła i stoliki z regulowanym blatem, zakupione zostaną również nowoczesne pomoce dydaktyczne, monitor dotykowy i mikroskop cyfrowy.

 

Całkowity koszt zadania 38 574,38 zł

Dofinansowanie 30 000,00 zł

 

23 października nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni. Nowa sala została bardzo nowocześnie wyposażona, w związku z czym będzie teraz pełnić teraz niesamowite funkcje dydaktyczne. Z całą pewnością stanie się też wizytówką szkoły.

 

_______________________________________________________________________

 

INFORMACJA dotycząca realizacji zadania ,,Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018”

 

 

W terminie od 14.04.2018 r. do 18.06.2018 r. 243 uczniów klas III szkół podstawowych z Bierunia uczestniczyło w wyjazdach śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” do miejscowości nadmorskich.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przebywali w Jastrzębiej Górze, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ustce – Poddąbiu. W trakcie pobytu uczniowie realizowali program profilaktyki ekologicznej i zdrowotnej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 290 287,00 zł, z czego kwotę  48 670,00 zł pokryły środki pochodzące z dotacji, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.