DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Bieruńskie Centrum Usług informuje, że zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (wzór wniosku) złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

  • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

  • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczeniapotwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311)
    (wzór formularza pomocy de minimis)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W związku z powyższym, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie (wzór zawiadomienia) Bieruńskiego Centrum Usług, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z WFOŚIGW

INFORMACJA dotycząca realizacji zadania ,,Zielona Pracownia”

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu została laureatem konkursów „Zielona pracownia projekt 2019” i „Zielona pracownia 2019” organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na zadanie polegające na stworzeniu nowoczesnej ekopracowni „Zielona łąka” pozyskano łączne dofinansowanie w wysokości 37 500,00 zł.

W wyremontowanej pracowni pojawią się m.in. nowoczesne meble, krzesła i stoliki z regulowanym blatem, zakupione zostaną również nowoczesne pomoce dydaktyczne, monitor dotykowy i mikroskop cyfrowy.

 

Całkowity koszt zadania 38 574,38 zł

Dofinansowanie 30 000,00 zł

 

23 października nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni. Nowa sala została bardzo nowocześnie wyposażona, w związku z czym będzie teraz pełnić teraz niesamowite funkcje dydaktyczne. Z całą pewnością stanie się też wizytówką szkoły.

 

_______________________________________________________________________

 

INFORMACJA dotycząca realizacji zadania ,,Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018”

 

 

W terminie od 14.04.2018 r. do 18.06.2018 r. 243 uczniów klas III szkół podstawowych z Bierunia uczestniczyło w wyjazdach śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” do miejscowości nadmorskich.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 przebywali w Jastrzębiej Górze, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ustce – Poddąbiu. W trakcie pobytu uczniowie realizowali program profilaktyki ekologicznej i zdrowotnej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 290 287,00 zł, z czego kwotę  48 670,00 zł pokryły środki pochodzące z dotacji, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.